– Mahalala ny vontoatin’ny firehankevitra politika izoran’ny firenena, rafipitondrana, ny fifandraisana amin’ny any ivelany.
– Mahafantatra ny tokony hataony amin’ny maha olompirenena azy:
– Mahay mametraka tsara ny fotoana na anaovana vazivazy, na ilana fihenjanana, na ilana fahamaotinana ao anatin’ny fiarahamonina misy azy.
– Manao famelabelarankevitra momba ny olana arapiarahamonina iray mikasika ny sokajy ary mandrindra sy mamintina ny ady hevitra mikasika izany.

Talenta hafa manakaiky