Tsy hisy fandrosoana maharitra raha tsy ao anaty fandriampahalemana, sy fiaraha-monina tsy misy fifandonana, tsy misy tsy rariny, ary tsy misy tsindrihazolena. Manomboka amin’ny ezaka sy asa ataon’ny tsirairay toa an’ise no ahafahana manorina fiaraha-monina milamina, mijoro ho an’ny zon’olombelona, ary manana olom-pirenena mandray anjara mavitrika anaty fitantanana mahomby.

Hitrandraka misimisy kokoa :