Tsy hisy fandrosoana maharitra raha tsy ao anaty fandriampahalemana, sy fiaraha-monina tsy misy fifandonana, tsy misy tsy rariny, ary tsy misy tsindrihazolena. Manomboka amin’ny ezaka sy asa ataon’ny tsirairay toa an’ise no ahafahana manorina fiaraha-monina milamina, mijoro ho an’ny zon’olombelona, ary manana olom-pirenena mandray anjara mavitrika anaty fitantanana mahomby.

Hitrandraka misimisy kokoa :

Politika nasionaly ODK 2018-2021
11 septembre 2020

Ity no politika mitarika ny fomba fitantanana olon-dehibe ato amin’ny Tily eto Madagasikara mandritra ny fe-potoana 2018-2021. Mirakitra ireo tondrozotra ahafahan’ny Tily eto Madagasikara hametraka fitantanana mahomby ireo olon-dehibe miasa an-tsitrapo. Mba ho tohana azo antoka izy ireo ahazoana manome toky ireo Beazina, Ray aman-dreny, ny Fiangonana ary ny Fiaraha-monina; Ary koa hisian’ny arofenitra mba […]