Ireo taratasy ilaina ahazoan’ny fiara « Autorisation spĂ©ciale »
12 avril 2024

Ireo fiara fitateram-bahoaka (Taxi Be na Taxi-Brousse), maniry hitatitra olona ivelan’ny Zotra izay nahazoany alalana ao anatin’ny taratasy fahazoan-dalana hitrandraka Zotra na « Licence d’exploitation » dia mila fahazoan-dalana mialoha avy amin’ny Sampandraharahan’ny fitaterana an-tanety (ATT). Io ilay antsointsika mahazatra hoe fiara « manao spĂ©cial » Ity tahirin-kevitra ity dia nalaina avy amin’ny Sampandraharahan’ny Fitaterana an-tanety (ATT) Fa maninona […]

Fitiliana filĂ n’ny beazina (Menafify)
10 février 2024

Alohan’ny handrafetana fandaharam-panabeazana sy hetsika entinamampiaina ny skotisma eo amin’ireo Mpitarika dia zava-dehibe ny ahalalĂ nany filĂ na andrasany. Teknika iray entina mitily ny filĂ na efa mahazatra antsikaloatra ny Pyramide de Maslow. « Quand vous avez des doutes quant Ă  la meilleure approche dans l’éducation du garçon (des jeunes), vous Ă©conomiserez du temps, vous vous Ă©viterez des […]

Taridalana fanofanana Loholona
9 février 2024

Fepetra ifidianana Loholona Mpiandalana 17 taona no ho miakatra no fidiana ho Loholona. Mpandray ny Fanasan’ny Tompo na mpanatona ary efa nahavita donak’afo. Efa mahafantatra ny zava-kendren’ny Tily Eto Madagasikara ny Loholona. Maharitra 2 taona ny asan’ny Loholona, nefa ny mpiray Fokonolona ihany no mandinika na tokony ho soloina izy na tsia. Raha tsy voafidy […]

Talenta Menafify
27 janvier 2024

Ato amin’ny Menafify dia omena lanja avokoa na ny talenta voajanahary (izay fahaiza-manao ananana tsy mila nianarana), na ny talenta novolena (izay vokatry ny fianarana na ny fampiharana fandaharam-panabeazana).Amin’ny ankapobeny dia mandritra ny fanatanterahana tetikasa no anaporofoan’ny Menafify ny fananany Talenta iray amin’ny alalan’ny andraikitra raisiny sy ny fanehoany ny anjara asa manavanana azy. Koa […]

Ambaratonga menafify

Ambaratonga Ny sampana menafify dia namaritra fa ny AMBARATONGA hiainana ao aminy dia miisatelo miavaka tsara : Ny «MPIKETRIKA MAMENO» ahafahana mampivelatra ny HAIRAHA anatyvondrona na fokonolona iray ka hahafahana mamoaka tetik’asa iray fara-fahakelinyho entina mampandroso ny fiainam-bondrona na ny tontolo manodidina azy. Ny «MPIALOHA LALANA» ho an’ny mitarika ny tetik’asa. Ary rehefa mahomby izanyka […]

Tari-dalana fanofanana loha-tsokajy

« lreo fahalalana notadiavintsika dia mitoetra fa very kosa ireo izay tsy notadiavina » Baden Powell lzany tenin’i Bipi izany no entina hanamafisana hatrany amintsika fa manana anjara toerana lehibe eo amin’ny asa Fanabeazana ny famolavolanatetiandrom-panofanana ho an’ireo olona manana andraikitra ato amin’ny skotisma; anisan’izany ireo Loham-bondrona tsirairay isan’Antoko. Andeha homena lanja ny SOKAJY sy […]

Dingana fananganana tetikasa

KETRIKA (idĂ©e, rĂŞve, attente) KETRIKA no anarana iantsoana fivorian’ny Mpitarika ao amin’ny Sampana Menafify (Fokonolona– Fileovana). Ao amin’ity dingana ity no sehatra ifanakalozan-kevitra, ipoiran’ny hevitra iraisana ka ifanekena ho iaraha-manatanteraka. Zokiolona : Manoro ny mpitarika ny fomba fiadian-kevitra mahomby, mikaroka lalao manodidina ny fifanakalozankevitra, mandrinda ny ady hevitra, Manampy ny Mpitarika hahay haneho hevitra, misarika […]

Lasin-tsokajy

Inona ny lasin-tsokajy ? Lasy natao ho an’ny sokajy tsirairay izay tsy itambarany amin’ny sokajy hafa ny lasin-tsokajy. Mandritra ny 02 na 03 andro no anatanterahana azy ary in-dray na indroa isan-taona no tokony hanaovana azy. Ny lasin-tsokajy dia fanomezan-danja ny fiainan-tsokajy, taratry ny fahaleovantenan’ny sokajy. Tena mahomby eo amin’ny fanabeazana sampana maitso ny lasin-tsokajy […]

Litorjia fanokanana fivondronana FSFLM (FLM)
2 novembre 2023

Ny TONIA FS.FLM, na izay olona tendreny no manatanteraka ny FANOKANANA HIRA: 283 and.1 MPITARIKA: Mampandroso amin’ny ALITARA ny Pastora ary mandray ny toerany voatokana ho azy ireo ny solon-tenan’ny fikambanana hampanao ny fanokanana. MPANOKANA (PASTORA): Manatrika   ny   fanokanana   ny   Sampana   SKOTO   isika   noho   ny fahasoavan’Andriamanitra koa aoka ary hivavaka isika: “Faly misaotra anao izahay […]