Fitiliana filĂ n’ny beazina (Menafify)
10 février 2024

Alohan’ny handrafetana fandaharam-panabeazana sy hetsika entinamampiaina ny skotisma eo amin’ireo Mpitarika dia zava-dehibe ny ahalalĂ nany filĂ na andrasany. Teknika iray entina mitily ny filĂ na efa mahazatra antsikaloatra ny Pyramide de Maslow. « Quand vous avez des doutes quant Ă  la meilleure approche dans l’éducation du garçon (des jeunes), vous Ă©conomiserez du temps, vous vous Ă©viterez des […]

Taridalana fanofanana Loholona
9 février 2024

Fepetra ifidianana Loholona Mpiandalana 17 taona no ho miakatra no fidiana ho Loholona. Mpandray ny Fanasan’ny Tompo na mpanatona ary efa nahavita donak’afo. Efa mahafantatra ny zava-kendren’ny Tily Eto Madagasikara ny Loholona. Maharitra 2 taona ny asan’ny Loholona, nefa ny mpiray Fokonolona ihany no mandinika na tokony ho soloina izy na tsia. Raha tsy voafidy […]

Talenta Menafify
27 janvier 2024

Ato amin’ny Menafify dia omena lanja avokoa na ny talenta voajanahary (izay fahaiza-manao ananana tsy mila nianarana), na ny talenta novolena (izay vokatry ny fianarana na ny fampiharana fandaharam-panabeazana).Amin’ny ankapobeny dia mandritra ny fanatanterahana tetikasa no anaporofoan’ny Menafify ny fananany Talenta iray amin’ny alalan’ny andraikitra raisiny sy ny fanehoany ny anjara asa manavanana azy. Koa […]

Ambaratonga menafify

Ambaratonga Ny sampana menafify dia namaritra fa ny AMBARATONGA hiainana ao aminy dia miisatelo miavaka tsara : Ny «MPIKETRIKA MAMENO» ahafahana mampivelatra ny HAIRAHA anatyvondrona na fokonolona iray ka hahafahana mamoaka tetik’asa iray fara-fahakelinyho entina mampandroso ny fiainam-bondrona na ny tontolo manodidina azy. Ny «MPIALOHA LALANA» ho an’ny mitarika ny tetik’asa. Ary rehefa mahomby izanyka […]

Tari-dalana fanofanana loha-tsokajy

« lreo fahalalana notadiavintsika dia mitoetra fa very kosa ireo izay tsy notadiavina » Baden Powell lzany tenin’i Bipi izany no entina hanamafisana hatrany amintsika fa manana anjara toerana lehibe eo amin’ny asa Fanabeazana ny famolavolanatetiandrom-panofanana ho an’ireo olona manana andraikitra ato amin’ny skotisma; anisan’izany ireo Loham-bondrona tsirairay isan’Antoko. Andeha homena lanja ny SOKAJY sy […]

Dingana fananganana tetikasa

KETRIKA (idĂ©e, rĂŞve, attente) KETRIKA no anarana iantsoana fivorian’ny Mpitarika ao amin’ny Sampana Menafify (Fokonolona– Fileovana). Ao amin’ity dingana ity no sehatra ifanakalozan-kevitra, ipoiran’ny hevitra iraisana ka ifanekena ho iaraha-manatanteraka. Zokiolona : Manoro ny mpitarika ny fomba fiadian-kevitra mahomby, mikaroka lalao manodidina ny fifanakalozankevitra, mandrinda ny ady hevitra, Manampy ny Mpitarika hahay haneho hevitra, misarika […]

Lasin-tsokajy

Inona ny lasin-tsokajy ? Lasy natao ho an’ny sokajy tsirairay izay tsy itambarany amin’ny sokajy hafa ny lasin-tsokajy. Mandritra ny 02 na 03 andro no anatanterahana azy ary in-dray na indroa isan-taona no tokony hanaovana azy. Ny lasin-tsokajy dia fanomezan-danja ny fiainan-tsokajy, taratry ny fahaleovantenan’ny sokajy. Tena mahomby eo amin’ny fanabeazana sampana maitso ny lasin-tsokajy […]

Litorjia fanokanana fivondronana FSFLM (FLM)
2 novembre 2023

Ny TONIA FS.FLM, na izay olona tendreny no manatanteraka ny FANOKANANA HIRA: 283 and.1 MPITARIKA: Mampandroso amin’ny ALITARA ny Pastora ary mandray ny toerany voatokana ho azy ireo ny solon-tenan’ny fikambanana hampanao ny fanokanana. MPANOKANA (PASTORA): Manatrika   ny   fanokanana   ny   Sampana   SKOTO   isika   noho   ny fahasoavan’Andriamanitra koa aoka ary hivavaka isika: “Faly misaotra anao izahay […]

Litorjia fanekena mpanabe ho an’ny FSFLM (FLM)

HIRA : 283 and.1 Mandroso eo amin’ny alitara ny PASTORA hanomboka ny fotoana. Ny TONIAN’NY FS.FLM (na ny SOLONTENANY NOTENDRENY) no mitarika ny fotoana manazava fohy ny raharaha. Ny TONIA FS.FLM na ilay solontenany no miangavy ny Filoha MPANAZAVA sy TILY handroso ety aloha hitarika ny FANEKENA hampanao hira fahavononana MTEM ho fanokafana ny fotoana. […]

Litorjia fanekena mpanabe ho an’ny SFTIMPA (METM)
30 octobre 2023

Mpitandrina: Ry hava-malala ao amin’ ny Tompo, tonga amin’ ny fotoana fampanaovana fanekena mpiandraikitra eto anivon’ ny Fiangonana METM……………………………………………………………………. Isika izao. Koa antsoina ny solontenan’ ny komity nasionaly Sampana Fanabeazana Tily sy Mpanazava hiakatra ety amin’ ny alitara hitarika izany. Tonia teknika SFTIMPA (na ny solotenany) Ry mpitandrina sy ny Fiangonana eto amin’ ny METM […]