Litorjia fanokanana fivondronana FSFLM (FLM)
2 novembre 2023

Ny TONIA FS.FLM, na izay olona tendreny no manatanteraka ny FANOKANANA HIRA: 283 and.1 MPITARIKA: Mampandroso amin’ny ALITARA ny Pastora ary mandray ny toerany voatokana ho azy ireo ny solon-tenan’ny fikambanana hampanao ny fanokanana. MPANOKANA (PASTORA): Manatrika   ny   fanokanana   ny   Sampana   SKOTO   isika   noho   ny fahasoavan’Andriamanitra koa aoka ary hivavaka isika: “Faly misaotra anao izahay […]

Litorjia fanekena mpanabe ho an’ny FSFLM (FLM)

HIRA : 283 and.1 Mandroso eo amin’ny alitara ny PASTORA hanomboka ny fotoana. Ny TONIAN’NY FS.FLM (na ny SOLONTENANY NOTENDRENY) no mitarika ny fotoana manazava fohy ny raharaha. Ny TONIA FS.FLM na ilay solontenany no miangavy ny Filoha MPANAZAVA sy TILY handroso ety aloha hitarika ny FANEKENA hampanao hira fahavononana MTEM ho fanokafana ny fotoana. […]

Litorjia fanekena mpanabe ho an’ny SFTIMPA (METM)
30 octobre 2023

Mpitandrina: Ry hava-malala ao amin’ ny Tompo, tonga amin’ ny fotoana fampanaovana fanekena mpiandraikitra eto anivon’ ny Fiangonana METM……………………………………………………………………. Isika izao. Koa antsoina ny solontenan’ ny komity nasionaly Sampana Fanabeazana Tily sy Mpanazava hiakatra ety amin’ ny alitara hitarika izany. Tonia teknika SFTIMPA (na ny solotenany) Ry mpitandrina sy ny Fiangonana eto amin’ ny METM […]

Litorijia firaisam-pinoana iombonan’ny tily
18 avril 2021

Ireto zaraina ireto misy tondrozotra fandrafetana ny fotoam-pivavahana amin’ny karazam-potoana samihafa mety hiainan’ny Tily any am-pivondronana na eny anivon’ny Faritany, indrindra raha hetsika iraisam-pinoana iarahana sinodam-piangonana maromaro. Litorjia Salamo (azo hiraina na vakiana) Hira Vavaka fisaorana Hira Toriteny na hafatra Vavaka fifonana Hira Ranombavaka (faranana amin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo) Rakitra Tsodrano Vavaka sy hira famaranana […]

Vavaky ny Tily

Ry Andriamanitra ô, Raiko any an-danitra Ianao.Mahatsiaro ny tenako ho kely aho ka mivavaka Aminao.Omeo hery aho mba ho tonga zaza lahy salama, matanjaka, sahy, maharitra sy marina.Tohano aho mba hahay manoa ny Lalàna sy manatanteraka ny Fanekena TilyTolory ny Fanahinao Masina aho dia ho tonga zazalahy tsara fanahy, madio fo sy mazava saina ka […]

Mifamatotra tanteraka ny maha-Tily sy ny fiainam-Piangonana
4 avril 2021

Ny asa ivelany no fanehoana ny fahaveloman’ny Fiangonana ary anisan’ny tomponandraikitra amin’izany ny Tily. Ho hitan’ise ato : Inona no atao hoe Fiangonana? Ankohonan’Andriamanitra. An’Andriamanitra irery. Vavolombelon’I Jesoa Kristy Ny iraka na antom-pisiany Tomponandraikitra eo anivon’ny Fiangonana ny Tily Kristianina ny Tily Mpanompon’Andriamanitra ny Tily Tsy mihataka amin’ny Fiangonana ny Tily Tsy hihidy anaty rindrina […]

Mpihazakazaka manatratra ny loka isika
4 septembre 2020

Mpihazakazaka manatratra ny lokaTily Analamanga Afovoany on Tuesday, August 25, 2020 Fitondran-tena kristiana  Mirakitra ny fitondran-tena mahamendrika ny kristiana ny hafatry Paoly ao amin’ny Romana 12 : 1-2 izay sori-dalana arahiny hanarahany an’i Jesoa Kristy.  Oharin’i Paoly toy ny mpihazakazaka ny mpanaradia an’i Kristy (Fil 3.14 ; 2 Tim 2.5). Ao amin’ny tokontanin’ny fanabeazana no hanatanterahin’ny Mpanabe […]

Mpiandraikitra Tily aho, Mino aho
25 juillet 2020

Ny hoe mino dia azo adika ihany koa hoe mahatoky, olona azo itokisana, tsy mivadibadika ary azo ametrahana andraikitra. Amin’ny voambolana Kristiana kosa dia olona efa nandray an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy ka mampiditra sy mampitoetra an’i Jesoa Kristy ho fiainany feno. « Tano ny finoana ho ampinga » Efesiana 6 : 16b Ity […]

Savaranonando fandalinana ny Efesiana
10 juillet 2019

Ny tanàna Efesosy. Renivohitra tany Asia (tapak’i Asie Mineure andrefana) Efesosy. Tanàna maro mponina sy be varotra izy, sady malaza indrindra noho ny tempoly mahafinaritra. Foiben’ny fivavahana amin’ny sampy izy, indrindra fa ny fivavahana tamin’i Diana andriamanibavin’ny fahavokarana sy ny fiterahana. Be zava-betaveta ny fanompoana azy. Olona haingam-pandray hevitra diso (superstitieux) ny Efesiana, ka nanjaka […]

Fandalinana ny bokin’ny Efesiana : fitarihan-teny
1 novembre 2018

Isan’ny taratasy nosoratan’i Paoly Apostoly tany Roma, tamin’izy navela hitoetra tao an-trano nohofany (Asa 28, 30 ) ity epistily ity. Misy fisalasalana be ihany na ny fiangonana tany Efesosy irery no nanoratany azy, na ny fiangonana hafa koa, satria tian’i Paoly raha vakiana amin’ny fiangonana maro ny epistily (Kol 4, 16 ). Efa nitoetra telo […]