Mivoatra foana ny teknolojia, ary miha-manan-danja foana ny koa ny fampiasana ny angovo azo avaozina. Teo am-pamoronana ny skotisma i BiPi dia efa nanome lanja ny saina tia karokaroka sy ny tokony hahafehezan’ny skoto ny teknolojia amin’ny androny ka nahatonga antsika nifehy sahady ny morse (teknolojia hiaka farany tamin’izany).

Izany rehetra izany no tokony haha-lohalaharana an’ise amin’ny fikarohana zava-baovao foana hahatonga ny fiaraha-monina ho tsara kokoa sy sahaza ny rehetra hatrany, indrindra ho an’ny zaza amam-behivavy sy ny olona manana fahasembanana.

Hitrandraka misimisy kokoa :