Manan-jo hahazo fanabeazana tsara avokoa ny rehetra, satria zava-dehibe indrindra hiatrehana ny ho avy rahatrizay ny fahazoana fanabeazana tsara kalitao, na any an-tsekoly na ivelan’ny sekoly, isan’izany ny skotisma.

Tanjona 4 : Miantoka ny fahazoan’ny rehetra fanabeazana tsara kalitao, amin’ny fomba sahala sy mampiroborobo ny fahafahana mianatra mandritry ny fiainana.

Zava-kendrena :

4.1 Mandrapahatongan’ny 2030, manaraka ny zotram-pibeazana feno sy maimaim-poana ary tsara kalitao amin’ny ambaratonga voalohany sy faharoa ny ankizilahy sy ankizivavy, atao izay hisitrahany izy ireo an’ izany amin’ny fomba sahala hahatonga azy handrato fahalalalana sy fahaizana tena ilaina .

4.2 Mandrapahatongan’ny 2030, atao izay hisitrahan’ny ankizivavy sy ny ankizilahy sahanasa famohazan-tsaina, sy fandraisana an-tanana ny vanimpotoanan’ny fahazazana ary indrindra fanomezana azy fanabeazana tsara kalitao mialoha mba hahafahany miatrika ny fianarana any amin’ny ambaratonga fototra.

4.3 Mandrapahatongan’ny 2030, atao izay hisitrahan’ny vehivavy sy ny lehilahy amin’ny fomba sahala, fampianarana teknika, arak’asa, izay tsara kalitao sy taka-bidy , tafiditra amin’izany ny fandratoam-pianarana eny amin’ny anjerimanontolo/oniversite.

4.4 Mandrapahatongan’ny 2030, ampitomboina marobe ny isan’ny tanora sy olondehibe manana fahaizana, indrindra fahaizana ara-teknika sy arak’asa, ilaina amin’ny tsenan’ny asa sy amin’ny fahazoana asa mendrika ary amin’ny fandraharahana.

4.5 Mandrapahatongan’ny 2030, manafoana ireo tsy fitoviana eo amin’ny vehivavy sy ny lehilahy amin’ny sehatry ny fanabeazana ary miantoka ny fahazoan’ny olona marefo, indrindra ny olona manana fahasembanana, ny teratany, ny ankizy anaty fahasahiranana misitraka ireo ambaratongam-pampianarana sy fampiofanana arak’asa.

4.6 Mandrapahatongan’ny 2030, atao izay hahaizan’ny tanora rehetra sy olondehibe maro, lahy sy vavy, mahay mamaky teny sy manoratra ary mikajy.

4.7 Mandrapahatongan’ny 2030, atao izay hananan’ny mpianatra rehetra fahalalana sy fahaizana ilaina hampiroboroboana ny fandrosoana lovainjafy: indrindra ny fanabeazana manome lanja ny fandrosoana sy fomba fiaina lovainjafy, ny zon’ny olombelona, ny fitovian’ny vavy sy ny lahy, ny fampiroboroboana ny kolontsain’ny fandriampahalemana sy ny fanalavirana ny herisetra, ny maha olon’izao tontolo izao, ny fahitana ny lafin’ny tsara amin’ny fahasamihafana ara-kolontsaina, ary ny anjarabiriky ny kolontsaina amin’ny fandrosoana lovainjafy.

4.a Manorina toeram-pianarana mifanaraka amin’ny ankizy, ny olona manana fahasembanana, mety amin’ny lahy sy ny vavy na atao izay hanajariana ireo toeram-pianarana misy ho tahaka izany, manome seha-pampianarana mahefa sy azo antoka, lavitry ny herisetra ary ho an’ny rehetra.

4.b Mandrapahatongan’ny 2020, manerantany, ampitomboina betsaka ny isan’ny vatsimpianarana omena ny firenena andalam-pandrosoana, indrindra ireo firenena tsy dia mandroso sy ireo fanjakana nosy an-dalam-pandrosoana, ireo firenena aty Afrika, hanohanana ara-bola ny fanarahana ny fianarana ambony, tafiditra anatin’izany ny fiofanana informatika, teknika, siantifika, ny fandalinam-pahaizana ho injeniera any amin’ny firenena mandroso sy ireo firenena hafa an-dalam-pandrosoana

4.c Mandrapahatongan’ny 2020, atao izay hahamaro an’isa ny mpampianatra matihanina, amin’ny alalan’ny fiarahamiasa
iraisam-pirenena mikasika ny fanofanana mpampianatra amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana, indrindra ho an’ny
firenena tsy dia mandroso, sy ny firenena nosy kely an-dalam-pandrosoana.

Hitrandraka misimisy kokoa :

Ireo tsara ho fantatra momba ny Menafify Faritany (MEFAR)
1 octobre 2018

Fivondronana maromaro manana Tily Menafify no mivondrona ao anaty Menafiy Faritany na MEFAR. Mivory indray isam-bolana farafaharatsiny ny MEFAR na arakaraka ny fandaminana ao anaty faritany mba hsian’ny fihaonana iraisana. Zava-kendren’ny Menafify Faritany (MEFAR) Famelomana ireo fivondronana manana Tily Menafify vitsy (1 na 2 na 3 fotsiny) Fifankazarana sy fifaneraserana eo amin’ny samy Menafify ao […]

Politika Nasionaly Fanabeazana 2018-2021
25 février 2018

Iaraha-mahalala ny zava-misy amin’izao fotoana izao, indrindra eo amin’ny lafiny Fanabeazana, fa tena mila manao ezaka isika zoky, Ray aman-dReny, olon-dehibe amin’ny sehatra samihafa eto amin’ny Fiaraha-monina misy antsika, ny amin’ny hanohanana ireo tanora eo amin’ny lafiny Fanabeazana. Iraka napetraky ny Tompo amintsika rahateo izany. Manana iraka manokana ny Departemanta Fanabeazana na ny DFB ny […]

Paikady laharam-pamehan’ny skotisma
5 avril 2014

Firotsahan’ny tanora Fampivelarana ny hay rehetra handraisana anjara mavitrika eo amin’ny fikambanana sy ny fiarahamonina. – Ny skotisma dia manome sehatra ny tanora hampivelaran’izy ireo ny fahaiza-manaony sy ny fahalalany hahatonga azy ireo handray anjara mavitrika eo amin’ny fikambanana sy ny fiarahamonina. Fandraisana anjara, fankasitrahana ary fifampizarana eo amin’ny olon-dehibe sy ny tanora no fanalahidin’ny […]