– Mahalala ny fomba fandaharanteny imasombahoaka
– Mpitarika fanentanana ary mahay manetsika ny mpanatrika : fivoriana, takariva, afondasy, atrik asa sy amin’ny fotoana ilana azy
– Mahay mamorona fanentanana manaraka ny vaninandro.

ODD mifandray :

Talenta hafa manakaiky