Nahavita nanao fanentanana momba ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny ankapobeny
Fambolenkazo, ady amin’ny doro tanety, ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro

Talenta hafa manakaiky