Mahalala ireo karazana loza ara-boajanahary
Mahafantatra ireo fomba tokony atao raha sendra misy loza ara-boajanahary
Mahay sy mahafantatra ny anton’ny fambolen-kazo
Mandray anjara mavitrika amin’ny fambolen-kazo

Talenta hafa manakaiky