– Mahalala ny zavamisy amin’ny tontolo misy azy.
– Mahatarika ny mpiray sokajy aminy
– Mahay mikajy ny tontolo jainana
– Maneho fihetsika iadiana amin’ny fanimbana ny tontolo iainanana
– Mahalala ny fomba iray entina mamono ny doro tanety

Talenta hafa manakaiky