– Mahalala ny zavamisy amin’ny tontolo misy azy.
– Mahatarika ny mpiray sokajy aminy
– Mahay mikajy ny tontolo jainana
– Maneho fihetsika iadiana amin’ny fanimbana ny tontolo iainanana
– Mahalala ny fomba iray entina mamono ny doro tanety

Zon’olombelona
5 décembre 2022

Ireo foto-kevi-dehibe iorenan’ny zon’olombelona Fitoviana : Mitovy daholo ny olombelona rehetra amin’ny fisitrahana 20, eo anatrehan’ny lalàna, tsy misy fijerena saranga, finoana, fihodirana,fiaviana … Tsy fanavahana : Tsy misy anavahana ny olombelona rehetra na ara-piaviana, na ara-pinoana, na ara-tsaranga, na ara-pananahana fa misatraka zo daholo. Fampandraisana anjara sy fandraisana anjara : Rehefa misy hetsika atao […]

Fifamatoran’ny tontolo iainana sy ny zo maha-olona

Ny ala sy ny zo fototra maha-olona Mitazona anjara toerana amin’ny fiainanan’ny olombelona ny Ala. llaina eo amin’ny andavan’androm-piainana mihitsy izy. Miantoka ny fahavitan-tena ara-tsakafo ohatra izany; toy izany koa ny rano fisotro madio, izay ianteheran’ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa; iantohan’ny fahasalamana feno ihany koa ny fananana ala voakajy ary miantoka ny fisitrahana […]

Talenta hafa manakaiky