– Mahalala sy mampiasa ireo fitaovampidiovana
– Mahalala madio amin’ny tena sy fiteny
– Mahay fanadiovana vatana
– Mahalala ny vokadratsin’ny loto eo amin’ny vatana sy ny fiarahamonina

Talenta