– Mahafantatra karazana zavamahadomelina telo fahita eo amin’ny fiarahamonina misy azy.
– Mahalaza amin’ny antsipirihany ny zavatra fifokan’ny olona manodidina azy sy ny akora ampiasainy amin’izany.
– Mahavita midinika miaraka amin’ny mpiasan’ny fahasalamana ny vokadratsin’ny paraky na ny sigara eo amin’ny tenan’ny olombelona sy eo amin’ny fiarahamonina ary eo amin’ny tontolo iainana.
– Mahavita mitanisa ny zavapisotro misy alikaola ao amin’ny fiaraha- monina misy azy ary mahavita manao fanadihadiana ny fomba nanamboarana azy.

Talenta