– Mahalala karazana kankana telo mpahazo ny zaza.
– Mahalala ireo karazana kankana mamely ny tenan’olombelona sy ny fomba hisorohana azy.
– Mahay manazava ny fomba fahazoana rano fisotro madio avy amin’ny toerampatsakana eo amin’ny tanana misy azy.
– Mahay ny fomba fihanaky ny tazo avy amin’ny alalan’ny moka sy ny fomba fisorohana izany.
– Mahavita manao fandaharan’asampanabeazana arapahasalamana eo amin’ny toerana misy azy miaraka amin’ny tompon’andraikitry ny fa- hasalamana.
– tanora (Sokajy), mahavita mampita sy maneho hevitra sy fihetsem- po (Sokajy), mamantatra ny tena sy mahay matoky tena (Antoko), ny safidy sy ny vokany eo anatrehan’ny firaisana ara-nofo (Antoko), ny fanapahan-kevitra (Antoko).
– Mahavaky ny bokin’ny hetsika Ankoay ary mahatanteraka miaraka amin’ny sokajiny ireto hetsika ireto: ny fomba firesaka amin’ny ray aman- dreny sy ny namana, fandraisana toro-hevitra sy fitiliana an-tsitra-po.
– Mahavaky ny bokin’ny hetsika Ankoay ary mahatanteraka miaraka amin’ny namana farafahakeliny ny telo (3) amin’ny hetsika fandraisana toro-hevitra sy fanaovana fitiliana an-tsitra-po.

Talenta