– Manana firaketana misy ny tonontaompambolena ao amin’ny faritany misy ny tena;
– Afaka mampianatra fomba fambolena karazamboly 3: mamboatra zezika, fikarakarana samihafa:
– Manana voly nokarakarain’ny tenany manokana

Talenta hafa manakaiky