Mahafantatra ny fotoam-pambolena
Mahafantatra voa azo volena
Tia mamboly sy mikirakira voly madinika (voankazo, tsaramaso…)

Talenta hafa manakaiky