Ireo ankapobeny trandrahina ao amin’ity talenta ity.

Mahafantatra sy mahay manazava ireo Tanjon’ny Fandrosoana Lovainjafy 6,13,14,15
Manentana mba hahatonga ny ranomasina sy renirano ary ny tanety ho voaaro amin’ny fandotoana avy amin’ny plastika sy ny voka-dratsy aterany
Mandini-tena sy resy lahatra amin’ny fampihenana ny fampiasan’ny tena manokana ny plastika amin’ny fiainana andavanandro ary hitarika ny hafa hanova ny fahazarana toy izany koa
Manohitra amin’ny fomba rehetra ny fandotoana avy amin’ny plastika mba hananana tontolo mahasalama ary mampahafantatra ny fiantraika ratsin’ny fampiasana plastika be loatra amin’ny tontolo.
Mitandro hatrany sy mampirisika hananana tontolo madio sy planeta mahasalama mba ho tena tontolo mahate honina maharitra.
Mandalina sy mifehy ny tsingerin’ny (cycle) fahalovana sy ny faharetan’ny fako plastika
Mikaroka sy mamorona fitaovana vaovao amin’ny fanodinana ny plastika
Mampitombo ny fahalalana sy ny fahaiza-manao tompon’andraikitra amin’ny alalan’ny hetsika Earth Tribe sy ny fanabeazana ho an’ny Tanjon’ny Fandrosoana Lovainjafy.
Mamorona lalao ho an’ny sokajy na ny antoko mifototra amin’ny famahana ny tsindry amin’ny tontolo iainana indrindra ny avy amin’ny plastika, ny fako plastika ary ny fandotoana avy amin’ny plastika.
Miaro sy manarina ny fahasimbana nateraky ny fandotoana amin’ny plastika eo amin’ny tontolo iainana an-dRano sy an-Tanety.
Fahaizana manodina ny akora plastika efa niasa ho azo ampiasaina indray.
Mampihatra andavanandro fomba fiaina mampihena ny fampiasana plastika ary manentana ny manodidina azy amin’izany

Sampana Mavo

Mahalala ny fomba famokarana fitaovana plastika sy ny faharetan’ny fako plastika
Afaka manazava tsotsotra ny fiantraikan’ny fahasimban’ny tontolo iainana sy ny fahasalamana.
Mahavita asa tanana vita amin’ny fitaovana plastika efa niasa

Sampana Maitso
Mahafeno ireo fepetra takiana amin’ny sampana mavo, miampy ireto manaraka ireto :

Afaka manazava fahalalana tsotsotra momba ny plastika
Mamorona lalao na kilalao na fanentanana na hira momba ny fampihenana fako plastika
Manentana momba ny fomba fanodinana sy/na fampihenana ny fako plastika.
Manao fampiharana ho an’ny sokajy na ny tokantranony

Sampana Mena
Ambaratonga : Mpiatrika
Mahafeno ireo fepetra takiana amin’ny sampana mavo sy maitso, miampy ireto manaraka ireto :

Nitrandraka fahaiza-manao momba ny fampihenana sy/na fanodinana fako plastika sy nampihatra izany anaty tetikasa iray.
Afaka manazava ny antony sy fiantraikan’ny fiparitahan’ny fako plastika amin’ny fiainana andavanandron’ny olona
Nahavita tetikasa mampihatra ny fomba fampihenana sy/na fanodinana fako plastika ho an’ny fileovana na ny manodidina azy.

Sampana Menafify

Dingana voalohany

Mandray anjara amin’ny hetsika na tetikasa miompana amin’ny fanodinana plastika
Liana sy maneho fahavononana manokana mahakasika ny tontolon’ny fanodinana fako plastika
Mampiseho ny fahaiza-manaony manokana hanodina ny plastika mba ho azo ampiasaina indray sy hiarovana ny tontolo iainana.

Dingana faharoa

Mandrafitra boky milaza ny antsipirihan’ny hetsika na tetikasa natao
Ireto avy no tokony ho hita anatin’ilay boky : famaritana ilay talenta sy tetikasa, ny tantarany, sy ireo fiantraikany eo amin’ny fiarahamonina.

Dingana fahatelo

Manolotra ampahibemaso ny tetikasa na hetsika natao sy ny fiantraikany eo amin’ny fiarahamonina miaraka amin’ny Zokiolona sy Filoha ary ireo olona heverina fa manana andraikitra manokana amin’ilay sehatra irotsahana. Asongadina manokana ao anatin’ilay fanolorana ny fiantraikany ara-piarahamonina sy ny fanovana nentiny.

Dingana fahaefatra

Fanolorana ny marika PTTC sy certificat

 

Talenta iraisam-pirenena
25 juin 2024

Mitombo hatrany ny sehatra hahafahan’ny beazintsika mampivelatra sy mitrandraka ny talentany eto anivon’ny Tily Eto Madagasikara. Efa manana ireo talenta ao anatin’ny Boky Torolalana isan-tsampana isika nahafahantsika nanabe sy nanefy ny tanorantsika namakivaky izay zato taona lasa izay. Ankehitriny dia misy ireto Talenta iraisam-pirenena ireto iombonantsika eo anivon’ny Skotisma zazalahy maneran-tany (OMMS) sy ny Skoto […]

Talenta hafa manakaiky