Sokajy
Aim-panahy

Litorijia firaisam-pinoana iombonan’ny tily

Ireto zaraina ireto misy tondrozotra fandrafetana ny fotoam-pivavahana amin’ny karazam-potoana samihafa mety hiainan’ny Tily any am-pivondronana na eny anivon’ny Faritany, indrindra raha hetsika iraisam-pinoana iarahana sinodam-piangonana maromaro.

Litorjia

Salamo (azo hiraina na vakiana)

Hira

Vavaka fisaorana

Hira

Toriteny na hafatra

Vavaka fifonana

Hira

Ranombavaka (faranana amin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo)

Rakitra

Tsodrano

Vavaka sy hira famaranana

NB:

  • Solotena 02 farafahakeliny
  • Zioga mena
  • Tsy asiana lokom-piangonana
  • Hira (azo atao daholo ny sinodam-piangonana)
  • Hira skoto
  • Hira evanjelika
  • Ranom-bavaka azo elanelanina hira na salamo
  • Vavaka nampianarin’ny Tompo aorian’ny ranom-bavaka

LASY FIOFANANA

            Tanjona : fiombonana manomboka tontolo andro sy fitondrana am-bavaka ny Lasy ary fanasongadinana loha-hevitra mandritry ny Lasy.

Fanombohana :

Hira

            Fiarahabana Apostolika

            Fiderana :

Salamo

                        Hira

                        Vavaka  …. + « Rainay izay any an-danitra Â»

            Tenin’Andriamanitra

                        Hira

                        Vakiteny :       Testamenta Taloha

                                               Epistily

                                               Filazantsara (Mitsangana rehefa mamaky azy)

                        Vavaka

Toriteny (na hafatra)

                        Ranom-bavaka ohatra: (Lasy, Mpizaika, mpiofana, fianakaviana….)

                        Raharaha

                        Famaranana

                                    Hira

                        Tsodrano (raha misy mpitondra fivavahana na mpiofana aza dia aoka ho izy no hanao izany)

                                    Hira

                        Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena

Fanokafana taom-panabeazana

            Tanjona : fiombonana, fitondrana am-bavaka ny taom-pibeazana, fanolorana tompon’Andraikitra

Fanombohana :

Hira

            Fiarahabana Apostolika

            Fiderana :

Salamo

                        Hira

                        Vavaka  …. + « Rainay izay any an-danitra Â»

            Tenin’Andriamanitra

                        Hira

                        Vakiteny :       Testamenta Taloha

                                               Epistily

                                               Filazantsara (Mitsangana rehefa mamaky azy)

                        Vavaka

Toriteny (na hafatra)

                        Ranom-bavaka

                        Rakitra . Hira…., fanolorana.

                        Raharaha

                                    Fanokafana (Fomba skoto)

                                    Fanolorana tompon’andraikitra

                                    Raharaha sy fampitam-baovao

                                    Fanokafana amin’ny Fomba ofisialy (aoka ho ny Filohan’ny KL, na Kopa na KP na izay solo-tenany no hanao izany)

                                    Famaranana (Fomba Skoto)

                        Famaranana

                                    Hira

                        Tsodrano (raha misy mpitondra fivavahana na mpiofana aza dia aoka ho izy no hanao izany)

                                    Hira

                        Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena

Sahan’asa

            Tanjona : fitondrana am-bavaka ny sahan’asa atrehina.

Fanombohana

Fiderana :

            Salamo

            Hira

            Vavaka + « Rainay izay any an-danitra…. Â»

Tenin’Andriamanitra

Vakiteny + hafatra (…)

Vavaka (miompana amin’ny sahan’asa)

Famaranana

Hira

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena