Sokajy
Aim-panahy

Fombam-pivavahana amin’ny fotoana samihafa

Ireto zaraina ireto misy tondrozotra fandrafetana ny fotoam-pivavahana amin’ny karazam-potoana samihafa mety hiainan’ny Tily any am-pivondronana na eny anivon’ny Faritany, indrindra raha hetsika iraisam-pinoana iarahana sinodam-piangonana maromaro.

Fanombohana sahan’asa (fivoriana, fivoahana an-tsaha, sns, …)

 • Fanombohana
 • Fiderana :
 • Salamo 
 • Hira
 • Vavaka + « Rainay izay any an-danitra…. »
 • Tenin’Andriamanitra
 • Vakiteny + hafatra (…)
 • Vavaka (miompana amin’ny atrik’asa)
 • Famaranana
 • Hira 
 • Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena

Fanokafana taom-panabeazana

 • Fanombohana
 • Hira
 • Fiarahabana Apostolika
 • Fiderana :
 • Salamo
 • Hira
 • Vavaka  …. + « Rainay izay any an-danitra »
 • Tenin’Andriamanitra
 • Hira
 • Vakiteny : Testamenta Taloha
 • Epistily
 • Filazantsara (Mitsangana rehefa mamaky azy)
 • Vavaka
 • Toriteny (na hafatra)
 • Ranom-bavaka
 • Rakitra . Hira…., fanolorana.
 • Raharaha
 • Fanokafana (Fomba skoto)
 • Fanolorana tompon’andraikitra
 • Raharaha sy fampitam-baovao
 • Fanokafana amin’ny Fomba ofisialy (aoka ho ny Filohan’ny KL, na Kopa na KP na izay solo-tenany no hanao izany)
 • Famaranana (Fomba Skoto)
 • Famaranana
 • Hira
 • Tsodrano (raha misy mpitondra fivavahana na mpiofana aza dia aoka ho izy no hanao izany)
 • Hira
 • Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena

Fotoam-pivavahana anaty lasy

 • Fanombohana 
 • Hira
 • Fiarahabana Apostolika
 • Fiderana :
 • Salamo
 • Hira
 • Vavaka  …. + « Rainay izay any an-danitra »
 • Tenin’Andriamanitra
 • Hira
 • Vakiteny : Testamenta Taloha
 • Epistily
 • Filazantsara (Mitsangana rehefa mamaky azy)
 • Vavaka
 • Toriteny (na hafatra)
 • Ranom-bavaka
 • Filazan-draharaha
 • Famaranana
 • Hira
 • Tsodrano (raha misy mpitondra fivavahana na mpiofana aza dia aoka ho izy no hanao izany)
 • Hira
 • Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena