Sokajy
Fanabeazana

Fanekena Tily

Eo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona, ary noho ny fahasoavan’i Jesoa Kristy lohan’ny Fiangonana no anekeko, amin’izao irotsahako ho isan’ny Tily eto Madagasikara izao, fa :

  • Hanompo an’Andriamanitra
  • Hiasa ho an’ny tanindrazana sy ny namana
  • Hanoa ny lalàn’ny Tily
Lahatsoratra fanazavana ny hevitry ny Fanekena Tily, araka izay voasoratra ao anatin'ny Antsaha, 1955 (Isan'ny Torolalana Fanabeazana Tily voalohany taorian'ny fanagasiana)

Ireto telo ireto no eken’ise raha miditra ho Tily ise:

Hanompo an’Andriamanitra

Io no voalohany indrindra: mihaino ny feon’Andria- manitra, matoky Azy, manoa Azy. Io no mampiray an’ise amin’ny Fiangonana. Tsy any ivelan’ny Fiangonana ny Fikambanana izay idiran’ise fa ao anatiny tokoa, toy ny fikambanana hafa mitaiza tanora ao aminy Sekoly Alahady, Kristiana Tanora, … Afatsy ny fanatrehana ny fotoam-pivavahana izay antonona an’ise dia tokony handray anjara eo amin’ny asa amam-panaon’ny fiangonana koa ise manadio ny trano, mamangy olona, mandray anjara amin’ny fotoam-pivavahana ataon’ny Tanora …

Tsy any am-piangonana ihany no azon’ise hanompoana an’Andriamanitra fa eo amin’ny tanàna misy an’ise koa, amin’ireo mpiara-monina aminareo, ny mpifanolo-bodirindrina, ary indrindra ao amin’ny ankohonana misy an’ise.

Miaraha mivavaka aminy ary asehoy aminy fa kristiana ise satria efa nanaiky “hanompo an’i Kristy”, manao Asa Soa, manampy olona, mampihavana, mahay mandefitra, tsotra, marina, sns.

Hiasa ho an’ny tanindrazana sy ny namana

 Raha tsy misy olona mifanara-tsaina ka mifankatia ao amin’ny Firenena dia ho tany maty izy. Izay rehetra monina eo amin’ity Madagasikarantsika ity dia namantsika avokoa. Ny skoto rehetra eran’izao tontolo izao dia manao io fanekena “hiasa ho an’ny tanindrazana” io avokoa, ary izay no maha-mpirahalahy azy. Manaiky hifanampy sy hifamonjy amin’ny olona rehetra ny Tily. 

Ny fiezahana amin’ny fianarana dia isan’ny asa atao amin’ny tanindrazana ary tsy maintsy manao Asa Soa isan’andro. Tokony hahalala tsara ny firenen’ise ise amin’ny alalan’ny fianarana azy sy ny fitetezana azy.

Hanoa ny Lalàna Tily

Folo no isan’ny andininy ao amin’ny Lalàna ary manaiky hanaraka azy rehetra ise. Raha mahatanteraka azy tsara ise dia vita ho azy iretsy zava-droa voalohany etsy ambony, fa fanatanterahana ny sitrapon’ Andriamanitra ireo lalàna folo ireo. Tsy mora velively ireo fa tena sarotra, nefa tsarovy fa tsy ise irery no miezaka hanatanteraka azy fa tanora an-tapitrisany tahaka an’ise koa manerana izao tontolo izao.

TADIDIO IRETO :

  • Tsy misy mahazo manery an’ise hanao ny Fanekena.
  • Eny an-kalamanjana mandrakariva no hanaovana azy.
  • Raha tsy efa nahavita ny ambaratonga zazavao dia tsy mahazo manao Fanekena.