Sokajy
Sampana Maitso Tily

Lasin-tsokajy

Talenta azo trandrahana :

Inona ny lasin-tsokajy ?

Lasy natao ho an’ny sokajy tsirairay izay tsy itambarany amin’ny sokajy hafa ny lasin-tsokajy. Mandritra ny 02 na 03 andro no anatanterahana azy ary in-dray na indroa isan-taona no tokony hanaovana azy. Ny lasin-tsokajy dia fanomezan-danja ny fiainan-
tsokajy, taratry ny fahaleovantenan’ny sokajy. Tena mahomby eo amin’ny fanabeazana sampana maitso ny lasin-tsokajy raha toa ka omen’ny Mpiandraikitra fatokisana
tanteraka ny LS.

Ny Lasin-tsokajy dia lasy ahafahana mandrefy ny fahalalana sy ny fahaiza-manaon’ny tsirairay ao amin’ny sokajy ahafahana ihany koa mijery ny lesoka sy izay tokony harenina. Ny fotokevitra dia ny fifampitana traikefa eo amin’ny samy beazina eo ambany fitarihan’ny Lohan-tsokajy.

Iza no mitarika ny lasin-tsokajy ?

Ny LS manana lenta menavazana ary efa nahazo fanofanana maha-lohan-tsokajy no mitarika ny sokajiny mandritra ny lasin-tsokajy, manampy azy mandritra izany ny ny SLS.
Ny LS no manao ny fandaharan-dasy sy mitarika ny fanomanana rehetra atao mialohan’ny lasy ary manao izay hanatontosana ny lasy miaraka amin’ny mpiray sokajy aminy.
Ny LS no mizara ny andraikitra arakaraky ny fahaiza-manaon’ny tsirairay. Tsy hoe lasa manao toy ny fanaon’ny mpiandraikitra ny LS any an-dasy ka hozarazarainy ny sokajy fa
miara-manatanteraka ireo sahan’asa sy ny tarazon-tsokajy amin’ny mpiray sokajy
aminy izy. Azon’ny mpiandraikitra atao ny mitsidika ny lasy ao anatin’ny fotoana fohy fa kosa tsy mitsabaka amin’ny fiainan-tsokajy.

Inona no atao rehefa manao lasin-tsokajy ?

Ny lasin-tsokajy dia natao hanamafisana ny fiainan-tsokajy, natao hampitan’ny LS ny traikefa sy ny fahaizamanao ananany amin’ny mpiray sokajy aminy amin’ny alalan’ny fampiharana.
Any an-dasy no anatanterahan’ny sokajy ny fampiharana ireo sahan’asa voafaritra tao anaty fandaharam-panabeazana notanterahana tany ampivoriana.
Rehefa manao lasin-tsokajy dia tsy azo hadinoina ny fanaovana asa soa misy fiatraikany eo anivon ‘ny fiaraha-monina, sady miasa ho an’ny fiarahamonina no mampivelatra ny fibeazan-tena ho an’ny tsirairay (azo tao tsara ny manao hetsika kely mivoy ny ODD).
Tanjona ny ahafan’ny mpiray sokajy mifankahalala, miara-miaina ary mifampizara fahalalana mba hampitoviana ny lenta sy ho fibeazantenan’ny tsirairay. Tompon’ny fandaharam-potoanany tanteraka ny Sokajy, araka izay fandaharana natolony ny mpidraikitra sy efa nahazo fankatoavana avy amin’ny mpiandraikitra sy ny
ambaratongan-drafitra eo anivon’ny faritany.

Inona avy no tarazo azo atao any anaty lasin-tsokajy ?

Azo atao ny manatanteraka ny ireo tarazon-tsokajy mandritra ny lasy. Tsy manao ny fanokafana toa ilay mahazatra (indreto vonona …. eo ambodisaina).

Azo atao ny manao lalao sy hetsika sahaza (petite activitĂ© faisable) ny sokajy eo amin’ny toerana aleha. Azo atao mandritra ny lasin-tsokajy avokoa ireo tazaron-tsokajy rehetra ka tsy misy fandraisana anjaran’ olona hafa ivelan’ny mpiray sokajy.