• Malagasy
 • Français
 • English
 • Fampahafantarana ny Tranombitsika

  Ny Tranombitsika dia lalao lehibe iray hiraisan’ny Tily Eto Madagasikara manerana ny NOsy sy any ivelany entina hananganana ilay ivontoeram-panofanana (centre de formation) eny Antsahamarofoza Avaradrano . Mitety ny faritany Tily rehetra Eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina ka misy taratasy fandraisana anjara arotsaka ao.
  Ny vola kosa dia alefa mivantana amin’ny laharana finday efa voatokana. Fahendrena lehibe no asehon’ny vitsika satria na dia kely aza rehefa miray hina dia mahavita manangana trano tsy takatrin’ny saina.
  Hoy ny Baiboly hoe “Mandehana…diniho ny fanaon’ny vitsika ka mba hendre”. Ohab. 6, 6

  Misy ohabolana Malagasy iray mamehy ny toe-tsaina tiana ampitaina amin’ity Lalao Tranombitsika ity : «  Tsy misy kely tahaka ny vitsika fa rehefa miray hina mahavita trano »
  Izany toe-tsaina izany indrindra no iarahantsika rehetra mampiaina mandritr’ity Lalao ity, ilazana fa raha « vitsika » iray na hanao ezaka sy asa tahaky ny inona aza dia tsy hahatsangana na inona na inona velively, arak’ilay ohabolana hitantsika manao hoe « ny tao-trano tsy efan’ny irery » Ny fitambaran’ny ezaka ataon’ny tsirairay, na kely na lehibe, na antitra na tanora, no mirindra sy miray tanjona hahatonga ny kinasa ho tanteraka.
  Hoy indrindra ny Ntaolo Malagasy nanindry izany : «  Ny Firaisankina no hery »

  Inona moa ireo teboka telo lehibe ao amin’ny lalao?

  HIARAKA ISIKA HITONDRA AM-BAVAKA NY FANORENANA
  * Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy Salamo 127 : 1

  HIARAKA ISIKA HANORINA TONTOLO TSARATSARA KOKOA
  * Créer un monde meilleur, ensemble vers l’excellence

  HIARAKA ISIKA HANDRAY ANJARA BIRIKY AMIN’NY FAMITANA IZANY
  * « Tao-trano tsy efan’irery »